Hlavní strana | See live article

Vědy o Zemi

Vědecké disciplíny, které se zabývají výzkumem Země:

Astronomie - popisuje Zemi jako vesmírný objekt v rámci Sluneční soustavy
Botanika - nauka o rostlinstvu Země
Ekologie - zabývá se ochranou životního prostředí na Zemi
Hydrologie - zkoumá vodní systém na Zemi.
Geologie - věda, která zkoumá zemskou kůru, její složení, nerosty, jevy, které v kůře probíhají
Geofyzika - věda o fyzikálních stavech a procesech na souši, v oceánech i v atmosféře.
Geodezie - věda, která zkoumá rozměry Země i přírodních objektů na ní.
Mineralogie - věda o nerostech.
Meteorologie - věda o atmosférických jevech.
Paleontologie - věda o fosilních zbytcích rostlin a živočichů a o dějinách Země.
Zeměpis čili Geografie - nauka o světadílech, mořích, řekách, pohořích, státech a městech.
Zoologie - nauka o živočišné říši na Zemi.