Hlavní strana | See live article

Skauting

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova mladych lidí.

Table of contents
1 Poslání a cíle
2 Mezinárodní skauting
3 Český skauting

Poslání a cíle

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Mezinárodní skauting

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele, kterým byl lord Robert Baden-Powell. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek - totalitních států (Afghánistán, Andora, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.

Z hlediska organizačního je hnutí členěno na několik částí: dívčí skauting, chlapecký skauting, skauting pro dospělé.

Český skauting

Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce 1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Při sepisování knihy "Základy junáctví" Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na pobyt v přírodě (vliv woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak není dodnes kladen takový důraz na náboženské základy, které jsou pro světový skauting tak charakteristické.

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy - fašisty a komunisty, a třikrát opět obnoven. Vznikaly tak mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. To mnozí považují za výhodu, v českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting neosvojil některé moderní prvky a má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné zájmy, než před 20 nebo 40 lety.

Stručná historie českého skautingu

Současné skautské organizace

Nejvetší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR. V současné době (2004) je Junák nejsilnější dětskou organizací v ČR. Zde jsou stránky Junáka.

Z nejrúznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další skautské organizace: