Hlavní strana | See live article

Paměť

Paměť je medium (prostředí), které umožňuje uchovávat informaci. Pojem paměť se používá v mnoha oborech:

Tento článek se zabývá elektronickou pamětí, která je používána v informatice, nebo kybernetice.

Table of contents
1 Princip
2 Typy pamětí a jejich členění

Princip

Elektronická paměť je součástka, zařízení nebo materiál, který umožní uložit informaci, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití. Informace je obvykle vyjádřena jako číselná hodnota, výjimečně jako analogový signál. Pro své vlastnosti se používá binární (dvojková) číselná soustava, která má pouze dva stavy. Pro uchování informace tedy stačí signál (např. elektrické napětí), který má dva rozlišitelné stavy a není třeba přesně měřit velikost signálu.

Základní jednotkou takto ukládané informace je jeden bit (binary digit), jedna dvojková číslice. Ta může nabýt dvou hodnot, které nazýváme "logická nula" a "logická jednička". Logická hodnota bitu může být reprezentována různými fyzikálními veličinami:

Pro správnou funkci paměti je třeba řešit kromě vlastního principu uchování informace také lokalizaci uložených dat. Mluvíme o adrese paměťového místa, kde adresa je obvykle opět číselně vyjádřena.

Typy pamětí a jejich členění

Paměti můžeme dělit z rúzných hledisek podle vlastností, materiálu, rychlosti a podobně.

Podle materiálu a fyzikálních principů

Režim činnosti polovodičových pamětí

Podle závislosti na napájení

Podle přístupu

Podle schopnosti zápisu

Podle určení

Podle provedení

Podle rychlosti a ceny