Hlavní strana | See live article

Lidská práva

Lidská práva je souhrn práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře nebo zcela upírána. Po Velké francouzské revoluci byla lidská práva rozšířena i prostým občanům, ovšem bílé pleti. Teprve v roce 1848 byla zrušena robota, po válce Severu proti Jihu zrušeno otroctví, před první světovou válkou zavedeno volební a hlasovací právo pro muže, po válce i pro ženy, ale teprve po druhé světové válce byla vyhlášena Všeobecná deklarace lidských práv, která označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství. Přesto ještě celá desetiletí museli například američtí černoši usilovat o rovnoprávnost (Martin Luther King).

Stále jsou v mnohých zemích lidská práva pošlapávána, některé kultury přiznávají ženám měně práv než mužům, v totalitních režimech jsou občanům upírána politická práva (právo zakládat politické strany a volit si své zástupce).

Podstatnou roli v oblasti obrany a propagace lidských práv ve světě dnes hrají spolky na ochranu lidských práv. Po roce 1989 začala podobná sdružení působit i v Česku. K největším patří Human Rights Watch, Amnesty International, Člověk v tísni a Nesehnutí.

Naproti tomu vznikají i nové iniciativy, např. práva dítěte, jazyková práva, práva homosexuálů; dokonce i práva zvířat.

Podívejte se též na