Hlavní strana | See live article

Elektrický odpor

Elektrický odpor je vlastnost elektrických vodičů, které kladou průchodu elektrického proudu odpor. Dobré vodiče kladou malý odpor, špatné vodiče kladou velký odpor. Velikost tohoto odporu vyjadřuje stejnojmenná veličina.

Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na látce vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě.

Závislost odporu na teplotě je rozdílná pro vodiče a polovodiče. Odpor vodičů se vzrůstající teplotou stoupá, kdežto odpor polovodičů se vzrůstající teplotou klesá.

Převrácená veličina k elektrickému odporu je elektrická vodivost.

Značka: R (angl. Resistance)

Základní jednotka: ohm, zkratka Ω

Další používané jednotky: kiloohm, 1 kΩ = 1 000 Ω

Výpočet: 1) z vlastností vodiče

kde ρ je měrný odpor, l délka, S obsah průřezu vodiče

2) z Ohmova zákona

kde U je napětí na koncích vodiče, I je proud procházející vodičem

3) teplotní závislost odporu vodičů: R = R0 . (1 + α . Δ t) , kde R0 je odpor vodiče při normální teplotě, α je teplotní součinitel odporu, Δ t je teplotní rozdíl

Slovem odpor se označuje také pasivní elektrotechnická součástka rezistor, vyznačující se jedinou vlastností - elektrickým odporem.

Za speciálních podmínek může elektrický odpor některých látek klesnout na nulu. Takovým látkám se říká supravodiče.

zpět - Elektřina a magnetismus