Hlavní strana | See live article

Chiliasmus

Pod chiliasmem se rozumí očekávání, vzniklé v židovské apokalyptice, očekávání tisíc roků trvající pozemské Boží říše, jíž budou ukončeny světové dějiny a v níž povstanou jen spravedliví.

I v novozákonní Apokalypse sv. Jana hraje roli představa tisícileté Boží říše; její výklad je ovšem v exegezi sporný. Mezitím našla sociálně-revoluční hnutí v příslibu zlatého věku ideovou základnu, jako např. říše novokřtěnců v Münsteru v 16. stol. Od té doby ztrácel chiliasmus stále více na významu. U některých sekt hraje ovšem ještě dnes důležitou roli, např. u Svědků Jehovových.

Podívejte se též na